Android Developer

  استخدام Android Developer

  کنسول بازی ابری #پلی_پاد وابسته به گروه مالی پاسارگاد جهت توسعه تیم فنی خود استخدام میکند.

  شرح

  • برنامه نویس به زبان Kotlin
  • برنامه نویسی شامل نوشتن کد، تست و داکیومنت می باشد.
  • مدیریت پروژه به صورت وظیفه محور و با استفاده از GitLab است.

  پیش نیاز

  • تسلط به Android Studio
  • تسلط به Code Documentation
  • تسلط به E2E Test
  • تسلط به Git
  • تسلط به Kotlin Coroutines
  • تسلط به Kotlin
  • تسلط به MVVM
  • تسلط به Navigation Component
  • تسلط به REST APIs
  • تسلط به Retrofit
  • تسلط به Room
  • تسلط به Unit Test

  دانش مورد نیاز

  • تسلط به Firebase Cloud Messaging
  • تسلط به Hilt
  • تسلط به Java
  • تسلط به Jetpack Compose
  • تسلط به Linux Distro Debian (Ubuntu)
  • تسلط به Make
  • تسلط به NDK
  • تسلط به Websocket
  • دانش زبان انگلیسی (در حد خواندن)

  دانش اضافه

  آشنایی با موارد زیر مزیت محسوب خواهد شد:

  • آشنایی با Dependency Injection
  • آشنایی با Kotlin Flow
  • آشنایی با MVI Architecture
  • آشنایی با Clean Code principles
  • آشنایی با DDD principle
  • آشنایی با DRY principle
  • آشنایی با Design Pattern principles
  • آشنایی با KISS principle
  • آشنایی با SOLID principle


  در صورت تمایل به همکاری لطفا رزومه خود را به آدرس play@pod.ir ارسال فرمائید.